Užijte si léto na MAX. Nadzemní bazény pouze nyní za TOP ceny.

Nadzemní bazény pouze nyní za TOP ceny.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodavatel

WEBTIP s.r.o., se sídlem Křimická 79, 318 00 Plzeň.
Dodavatel je plátcem DPH.
IČO: 26384957
DIČ: CZ26384957
(toto není adresa pro zasílání reklamací a odstoupení od smlouvy – uvedeny níže)

Číslo bankovního účtu: 193846220
Směrový kód banky: 0300

vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 16882
(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:

Telefon: 776 400 400
E-mail: info@hawaj.cz
Reklamace: reklamace@hawaj.cz

E-mail: na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 6 hodin, nejdéle však do 2 pracovních dnů.

Adresa je pouze sídlo firmy nikoliv prodejna, kamennou prodejnu neprovozujeme.

I.  Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.hawaj.cz provozovaném společností WEBTIP, s. r. o. se sídlem Křimická 79, Plzeň, PSČ: 318 00, IČ: 26384957, DIČ:CZ26384957 zapsanou u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 16882 (dále jen "dodavatel" nebo „prodávající“). Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami (jejichž nedílnou součástí je reklamační řád a ceník dopravy) pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím a akceptuje je, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání této objednávky. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího na jedné straně a kupujícího na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky a jejich kopii obdrží jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.

II.  Základní pojmy

Spotřebitelská smlouva – Spotřebitelskými smlouvami se rozumí smlouvy, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel a závazky z nich vzniklé (dále jen "spotřebitelské smlouvy").

Kupující (zákazník) – Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel – je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,
- je ten, kdo je zapsaný obchodním rejstříku,
- je právnická osoba, a to jak osoba, která je založena podle soukromého práva, tak osoba založená nebo zřízená podle práva veřejného.

III.  Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návodu k obsluze). Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.hawaj.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů, ačkoli se vždy snažíme tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádíme jejich kontrolu, tak nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví (tím není dotčeno právo kupujícího - spotřebitele na dodání zboží s původně sjednanými vlastnostmi či jiná zákonná práva). Kupující má právo si před objednáním zboží položit e-mailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků - v takovém případě je v popisku produktu v poslední větě uvedeno “Pozor - obrázek (fotografie) je pouze ilustrační“ (rozhodující je popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán).

IV.  Objednání zboží a uzavření smlouvy

Je-li kupující spotřebitelem, je návrhem k uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Pokud by obdržené obchodní podmínky či reklamační řád neodpovídaly obchodním podmínkám či reklamačnímu řádu uveřejněným na webu, pak má kupující právo neprodleně o této skutečnosti informovat SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, S.o.s. na e-mailové adrese saop@spotrebitele.info. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupující spotřebitelem, pak je návrhem k uzavření kupní smlouvy zaslání závazné objednávky a smlouva vzniká až doručením závazného potvrzení ze strany prodávajícího kupujícímu (tím není potvrzení o přijetí objednávky). S kupujícím, který není spotřebitelem, není prodávající povinen uzavřít kupní smlouvu. Prodávající není povinen své rozhodnutí kupujícímu odůvodňovat.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.

Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Seznam zboží na stránkách www.hawaj.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Maximální lhůty pro doručení a práva kupujícího vyplývající z jejich nedodržení viz níže v bodě VII.

Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (srov. ust. § 1824 a § 1826 Nového občanského zákoníku).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

V.  Zrušení objednávky u smluv uzavřených kupujícím, který není spotřebitelem

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena, pokud dojde k akceptaci návrhu bez výhrad. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. To neplatí, pokud kupující při uzavírání kupní smlouvy uvede nepravdivý údaj nebo pokud je kupující osobou, která je při koupi zboží povinna postupovat podle zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a po uzavření kupní smlouvy vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že kupující při uzavírání kupní smlouvy postupoval podle tohoto zákona - v takovém případě je prodávající oprávněn odstoupit i od uzavřené kupní smlouvy, a to do doby, než je koupené zboží doručeno kupujícímu.

a) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

b) Případné storno objednávky lze provést e-mailem či telefonicky (viz sekce kontakty).

VI.  Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.hawaj cz jsou platné ke dni objednání zboží a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím – viz ceník dopravy, kde jsou uvedeny i možné způsoby platby. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a související služby si může ověřit v ceníku dopravy. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků za dopravu, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

U smluv uzavřených s kupujícím, který není spotřebitelem, navíc ještě platí: Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu cizích měn, inflaci nebo při změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny.

Uvedené slevy nelze vzájemně kombinovat či sčítat a platí do doby odvolání obchodníkem.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Slevové kódy (slevové kupóny) lze využít pouze 1x pro každého zákazníka. Vyhrazujeme si právo odmítnutí slevy na objednávku získanou použítím slevového kódu při podezření na zneužívání tohoto kódu.
 

VII.  Dopravní podmínky a poštovné

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny (včetně DPH):
Způsoby dopravy:

Doprava Vámi objednaného zboží je zajištěna Českou poštou, PPL, DPD, DHL Freight.

Z důvodu rozměrnosti a hmotnosti některých našich produktů rozhodne prodejce, která přepravní společnost bude pro Vaši konkrétní objednávku využita.

Osobní odběr - vlastní odběr zboží v našem skladě v obci Město Touškov cca 10 km od města Plzeň po předešlé objednávce a domluvě min. 1 den dopředu. Každý zákazník, který zvolí možnost vlastního odběru při objednávce bude námi kontaktován a budou s ním dohodnuty podrobnosti odběru (přesné místo,čas atd.).

Převzetí zboží:

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno jakékoliv mechanické nebo jiné poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Kupující je povinen vizuálně zkontrolovat obal zboží přímo před dopravcem a případné poškození ihned na místě uvést do písemného škodního záznamu a to formou Zápisu o škodě nebo přípisem do doručovacího listu dopravce. Bez tohoto zápisu nebo v případě, že dopravce odmítl tento zápis vyhotovit, není příjemce povinen zásilku převzít. Samostatný zápis o škodě nebo přípis o škodě do potvrzení o předání zásilky je podkladem pro následné uplatnění práv poškozené strany. Pokud se jednalo o reklamaci skrytých vad, tedy situaci, kdy kupující zjistí vady na zboží až po jeho rozbalení, je povinností kupujícího reklamovat tuto zásilku u prodávajícího, který je plátcem dopravného nejpozději do tří dnů. Na pozdější reklamace na vady způsobené přepravou po uplynutí této lhůty u kupujícího, který není spotřebitelem, pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Nedodržení výše uvedeného postupu se nijak nedotýká práva spotřebitele uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady, nicméně prodávající může vyžadovat po spotřebiteli náhradu škody způsobenou neoznámením vady včas a tím nemožností uplatnit reklamaci u přepravce.

Kupující obdrží daňový doklad současně se zbožím v jeho balení.

Dodací lhůty:

Zboží, které je označeno „skladem“, je odesláno zpravidla následující pracovní den, nejpozději 2 pracovní dny po obdržení Vaší objednávky, o čemž budete neprodleně e-mailem informováni. Zboží je zpravidla doručeno do 1 dne (max. 2 dnů) od odeslání.

Pokud zboží, které je označeno „skladem“ nebude doručeno kupujícímu do pěti (5) pracovních dnů od učinění všech kroků ze strany kupujícího (zejména platba předem, je-li zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jiná jeho práva). V ostatních případech má kupující stejná práva, není-li mu zboží doručeno do deseti (10) pracovních dnů.

Zboží je odesíláno na dobírku nebo jen jako balík, pokud kupující zvolí "platbu předem převodem".

Ceny dopravy:

Ceník dopravy jednotlivých produktů:

Při objednávce 2 a více produktů je dopravné účtováno jen za 1 produkt a to vždy za ten s vyšší cenou dopravného.

Kompletní aktuální ceník naleznete vždy na:

www.hawaj.cz/stranka/doprava

Při platbě předem převodem je cena za dopravu stejná, jako při platbě na dobírku.

VIII. Záruka a reklamace, včetně práva spotřebitele odstoupit od smlouvy a rozporu s kupní smlouvou

Viz reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto OP.

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@hawaj.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Pokud je kupujícím:

a) Česká republika nebo její organizační složky, státní příspěvková organizace, územně samosprávný celek (obec, kraj), veřejnoprávní korporace,

b) právnická osoba zřízená zákonem,

c) právnická osoba, ve které je společníkem, akcionářem či jiným způsobem vykonává vliv osoba uvedená v písm. a) a b),

d) jakákoli jiný osoba, která splňuje definici zadavatele podle ustanovení § 4 zákona o zadávání veřejných zakázek,

dále též ve zkratce “veřejnoprávní subjekt”, je takový kupující povinen v objednávce tuto skutečnost označit zaškrtnutím pole “veřejnoprávní subjekt”. Je-li kupující veřejnoprávním subjektem, je odpovědný za to, že jím provedený nákup zboží z internetového obchodu prodávajícího je činěn v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, která upravují jednání veřejoprávního subjektu i interními nařízeními, zejména, ale nejenom:

a) se zákonem, na základě kterého byl veřejnoprávní subjekt zřízení,

b) se zákonem o zadávání veřejných zakázek,

c) se statuty, stanovami, nařízeními, rozhodnutími orgánů těchto subjektů či jinými interními předpisy či akty, které upravují jednání veřejnoprávního subjektu v soukromoprávních smluvních vztazích.

Prodávající není povinen tyto skutečnosti ověřovat, a oprávněně předpokládá, že uzavírá-li s ním kupní smlouvu veřejnoprávní subjekt, jedná takový subjekt s náležitou odbornou péčí, a že jeho jednání je v souladu se všemi shora uvedenými obecně závaznými i interními předpisy, rozhodnutími či jinými akty veřejnoprávního subjektu. Veřejnoprávní subjekt je pro účely těchto obchodních podmínek kupujícím, který není spotřebitelem, a prodávající má ve vztahu k němu stejná práva, jako vůči kupujícímu, který není spotřebitelem a je osobou soukromého práva, včetně práva neuzavřít kupní smlouvu nebo odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy.

X. Ochrana osobních údajů spotřebitele

1.   Dodavatel ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje zákazníků:

   1.1   v případě uzavření kupní smlouvy pro zákazníky:

      1.1.a   V případě jednotlivce:

 • Jméno, příjmení kontaktní osoby;
 • Emailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Adresu.

      1.1.b   v případě společnosti:

 • Jméno, příjmení;
 • Název společnosti;
 • E-mailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Adresu sídla.

   1.2   v případě uzavření kupní smlouvy pro subdodavatele:

 • Jméno, příjmení jednající osoby;
 • Název společnosti;
 • IČ, DIČ;
 • Emailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Fakturační adresu.

   1.3   pro oba případy v případě volby zákazníkem „Zapamatovat platební kartu“ uchováváme:

 • číslo platební karty;
 • datum expirace;
 • jejího vydavatele;

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a čl. 6 ods.t 1 písm. f) – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

2.   Na emailovou adresu (případně telefonní číslo) vám budou v případě uzavření kupní smlouvy, kde společnost vystupuje v pozici prodávající, zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem Dodavatelem zpracovávána po dobu 5 let od vašeho posledního nákupu.

3.   Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

   3.1   Pro případ subdodavatelů:

 • Poskytovatel serverhostingu Ignum, s.r.o., se sídlem Vinohradská 190, 130 61 Praha, IČ: 261 59 708, DIČ: CZ26159708;
 • Poskytovatel informačního softwaru,
 • Poskytovatel IT supportu,
 • Poskytovatel a správce softwaru pro účetní agendu,
 • Zasilatelská společnost Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ: 471 14 983
 • Přepravní společnost PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ: 251 94 798
 • Přepravní společnost Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 613 29 266
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

   3.2   Pro případ zákazníků:

 • Poskytovatel serverhostingu Ignum, s.r.o., se sídlem Vinohradská 190, 130 61 Praha, IČ: 261 59 708, DIČ: CZ26159708;
 • Poskytovatel informačního softwaru,
 • Poskytovatel IT supportu,
 • Poskytovatel a správce softwaru pro účetní agendu,
 • Poskytovatel spotřebitelského úvěru Home credit a.s., Moravské nám. 249/8, 602 00 Brno;
 • Poskytovatel softwaru určeného k administraci e-mailových dotazů a mailovou korespondenci Daktela s.r.o., se sídlem Pod Krejcárkem 975, 130 Praha, IČ: 272 32 263, DIČ: CZ27232263;
 • Zasilatelská společnost Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ: 471 14 983
 • Přepravní společnost PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ: 251 94 798
 • Přepravní společnost Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 613 29 266
 • Výdejní místo, zvolí-li si zákazník vyzvednutí zboží ve skladu Město Touškov;
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Dodavatel nevyužívá.

4.   Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Dodavateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Dodavatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po Dodavateli výmaz osobních údajů – výmaz Dodavatel provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy společnosti,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
XI. Platební metoda Twisto

Pokud Zákazník zvolí jako formu úhrady za zboží a služby Obchodníka platební metodu Twisto Pay, uplatní se následující:

 1. Platební metoda Twisto Pay je poskytována společnostmi PayU S.A. se sídlem 60-166 Poznaň, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň, Polsko, ve spolupráci s Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen „Twisto“), a spočívá v jednorázovém odložení povinnosti uhradit peněžité plnění, ke kterému je Zákazník povinen na základě smlouvy s Obchodníkem, prostřednictvím společnosti Twisto.
 2. V okamžiku využití platební metody Twisto Pay je pohledávka na žádost Zákazníka postoupená společnosti Twisto. Zákazník je povinen uhradit pohledávku (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 30 dnů ode dne odeslání zboží či poskytnutí služby, nebo v případě, že má u společnosti Twisto zřízen Twisto účet, pak ve lhůtě až 45 dnů ode dne odeslání zboží či poskytnutí služby. 
 3. Využitím služby Twisto Pay Zákazník uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Twisto Pay v souladu se Všeobecných obchodních podmínkách pro službu Twisto Pay a souhlasí s postoupením pohledávky na společnost Twisto.
XII. Biano Star

1.    K získávání hodnocení nákupů využíváme službu Biano Star poskytovanou společností Biano s.r.o., 041 46 905, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.

2.    Při zpracování osobních údajů působíme v roli správce osobních údajů a poskytovatel služby jako zpracovatel.

3.    V souvislosti se službou jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu emailové adresy, telefonního čísla, které uvedete v objednávce, a dále v rozsahu IP adresy, informací o zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení eshopu a nabízených produktů. Tyto statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje.

4.    K zapojení do hodnocení dochází v souladu s právními předpisy na základě provedení nákupu v eshopu a současně na základě neodmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

5.    Zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout pomocí příslušného odkazu uvedeného ve všech souvisejících emailových sděleních. Proti zpracování můžete také vznést námitku pomocí našich běžných kontaktních údajů. Případným neudělením hodnocení není nijak dotčena možnost užívat náš eshop v plném rozsahu.

6.    Pokud zpracování osobních údajů odmítnete, nebudou nadále zpracovávány s výjimkou případů, kdy je ke zpracování jiný zákonný důvod (včetně plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, nebo ochrany našich oprávněných zájmů).

7.    Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na stránce zpracování osobních údajů.

XIII.  Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán (krom zákonných a smluvních výjimek).

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem:

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Tyto obecné Obchodní podmínky jsou platné od 25.02.2022.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit (tím není dotčena vázanost těmito OP – viz výše).

Ke stažení: Obchodní podmínky ve formátu PDF


Infographics
Infographics
Doprava zdarma
Doručení do 24 hodin
Garance nejnižší ceny
17 let jsme s vámi
Chráníme přírodu
Pomáháme potřebným
Nahoru